top of page

קנה לאהובת לבך מתנה שתעורר את ליבה...

 

שם הציור: שיר השירים מתוך הסידרה: "הכול צפוי והרשות נתונה" - הכאוס על רקע מתמטי*

 

שיר השירים הוא השיר המובחר מתוך 5,000 שירים שכתב החכם באדם - שלמה המלך הנמשל למלך גדול שרצה לישא אשה ורצו כל מלכי עולם ליתן  לו בנותיהם ולא רצה המלך ליקח בת מלכים בכדי שלא תזוח דעתה. ולקח נערה אחת שפלה משועבדת בין שאר שפחות בת טובים כולה זרע אמת. ויקנואה כל רעותיה וכל המלכים. אך כל זמן שהייתה בבית המלך טובה לא יכלו לעשות לה מאומה מכל מלכי הארץ כי המלך גדול אשר אין כמוהו. אך כאשר בגדה בו ורעה בעיני אדוניה והמלך שלח אותה מארמונו הייתה למרמס, כי הסתיר פניו ממנה. וכל מלכי הארץ השונאים אותה אומרים, יום אשר קוינו ראינו. רק דבר אחד שכחו מלכי הארץ שבכתובתה כתב לה המלך שאף אם יעזבנה שיחזירנה לאחר שתשוב ותתחנן אליו...וזכרה עכשיו בימי עניה ומרודיה כל מחמדיה אשר היה מימי קדם כאשר הייתה טובה בעיני המלך.וגם בנפילתה היא קוראת כתובתה ומתחנפת ומבקשת פני אדוניה שישיב וינשקנה מנשיקות פיהו כבימי קדם כי זה היה השיא...​ (הגר"א)  שם הצייר: עפר אלוני, אקריליק על בד, תחום בשני מלבני זהב* (גודל 132 על 42 ס"מ ממוסגר במסגור פנימי) *יחס זהב -  "הפרופורציה האלוהית" – היחס האופטימאלי בין הרוחב לאורך  התגלה על ידי אחד מתלמידיו של פיתגורס היחס  תואר בספרו של אוקלידס "יסודות", לפני כ-2,300 שנים. 

הדפס ממוסגר שיר השירים

₪1,800.00Price