top of page
המקורות היהודיים למרד גטו וורשה – המרד של אנשי הלב
(היהודים - כאיש אחד בלב אחד) באנשי השכל (הנאצים - הפיתרון הסופי) 

                 
א. סור מרע - מהתפיסה הפוליטית הצרה
הוכחה: שני סרטונים שלפיהם לא הייתה פוליטיקה במרד גטו וורשה מפי גדול חוקרי השואה בעולם שהיה עד שם.
חפשו שתי כותרות אלו ביוטיוב:
 
תמלול 1: ישראל גוטמן: אני יגיד לך דבר יותר חשוב שבשומר הצעיר הייתה קיימת דעה
 ולא רק דעה אלא החלטה שלא עוסקים בעניינים פוליטיים במקום עפר אלוני: יפה מאד גוטמן: שאין דבר כזה  מתכוננים לקראת יציאה עפר: רק חברות גוטמן: זה שלומדים דברים ומאמינים בהם זה אישי בעד שיוצאים ל עפר: זה חשוב מאד גוטמן: ואלה הפכו להיות לאירגוני הלחימה
תמלול 2: שיחה בין פרופ' ישראל גוטמן ועפר אלוני פרופ' ישראל גוטמן:
"הדבר החשוב ביותר (להבנת המרד) הוא שגם בדרור וגם בשומר הצעיר,
אלה שהיו ראשי התנועות, והם בעצם קבעו את הדבר שזה התבטא כך, היו
אנשים מועטים אבל בעלי השפעה יסודית, שעזבו יחד עם אחרים את פולין
בתחילה, כדי לא ליפול לידי הנאצים, והם הגיעו לצד הסובייטי אבל החליטו
כאשר עבר זמן מסוים, הם הבינו שהצעירים האלה (שנשארו לבד בגטו וורשה)
שאני זוכר, מה עשינו? הסתובבנו, וקראנו ספרים, ושיחקנו ב.. לא הייתה לנו,
לא היה לנו כוח והתארגנות המחייבת מבחינה זאת, כאשר הם החליטו בזה,
הם גם ידעו לצאת ארצה". פרופ' גוטמן: "תראה, זה דבר חשוב מאוד, אבל רוצה להגיד לך הם יצאו בלי שמישהו ידע על זה, אלה שאני מדבר עליהם. הם עזבו ועברו את הגבול בלי זה שידעו על כך (החניכים שנשארו לבד בגטו), והם הגיעו ארצה, אה, הם
הגיעו לפולין, לוורשה, וכאן (אלו שחזרו לגטו) התחילו לארגן את התנועות".
תמלול 3: דיאלוג בין ישראל גוטמן גוטמן ועפר שרנקה
עפר: "אני חושב שיש רק נקודה אחת שאליה צריך למקד את לימוד השואה, והמרד זה הלילה הזה שאתם נפגשתם".
עפר: זאת נקודת חיבור הזאת אני חושב שזה מעמד הר סיני".
פרופ' גוטמן: כן, נכון (מעמד הר סיני)".
פרופ' גוטמן: "אני הייתי בדב