top of page

אנחנו קובעים את דעותינו ועמדותינו תוך השוואה בלתי פוסקת בין דברים שווים ונבדלים בהבדל דק, או עבה וחשיפת המשותף והשונה. מדוע אנחנו מתאמצים לערוך את ההשוואה/ההבדלה הזאת? לא רק בהבדלה, אלא אף בהשוואה אנחנו יוצרים איזו מחיצה בין הדברים המושווים, ומציבים אותם זה לצד זה. המחיצה שיצרנו אינה נותנת לנו לערבב בין הדברים, מבליטה את הייחוד של כל אחד ואחד מהם ומסייעת לנו להבין טוב יותר את פשרם...

בין אור לחושך עותק דיגיטלי

₪51.00Price