top of page

האמנה היוצרת אמון

הקו האישי שלך א-ל התקווה המשותפת שלנו

 

ספר זה נועד לגשר ולקשר בין הנוכחים, כאן תחת השמש – לעתיד, שמוטמעים בו מודעות והכרה לכבוד האדם, מתוך רצון משותף לחשוף ולכבוש את ההוד של נזר הבריאה, למרות הקשיים והמכשולים המקיפים אותנו בחיי השעה.

רק שיתוף פעולה, הבא לידי ביטוי בדרכים שונות מדיבור ועד לחתימה בין היחיד לקהילה יכול להצמיח הצלחה. ההצלחה יכולה לנבוע כמעיין המתגבר מתוך אחדות של הפרטים ויצירת תאגיד שיפרוש כעץ את מוטות ענפיו שיצלו ויתנו פרי לנו ולדורות הבאים...

האדם המתבודד יכול לשרוד כבודד, אך לא להצליח!

על מנת להצליח

הקו א-להתקווה בעברית

₪51.00Price