top of page

"אמירה מצויירת" שיטת המסרים ב"קצר ולווריד" בציור של עפר אלוני

"אמירה מצויירת" שיטת המסרים ב"קצר ולווריד" בציור של עפר אלוני

משהוא על השיטה והרבה על החיים, נקודת ההנחה של ה"אמירה המצויירת" נשענת על העובדות

א. בעשרה מאמרות נברא העולם ב. הניגוד מעורר, אז אתם מוזמנים להתעורר לכל שניה של חיים ולמרוד בכח המשיכה של ההרגל, כי מטוס שלא ממריא נופלנאצי אדם

גטו או המרד?מלחמה או שלום?

ימין או שמאל?
10 views0 comments

コメント


bottom of page