top of page

"זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק" המקבילה שבין פורים למרד גטו וורשה


המקבילה שבין פורים למרד גטו וורשה

הנבואה של דוד המלך: "למנצח על איילת השחר" (תהילים כ"ב) כך דרכה של הגאולה... חז"ל מתייחסים לפס' זה כנבואתו של דוד המלך על אסתר המלכה. "אמר רב אסי, למה נמשלה אסתר לשחר?" (מסכת יומא, כ"ט א'). שרנקה דודתי – (איילת/ עפרה בפולנית) הייתה האיילת השחר של השואה, שהרי היא עוררה את מרד גטו וורשה בגיל 22 ובצרוף מקרים נדיר "למנצח על איילת השחר" נכתב גם בפרק כ"ב בתהילים. כשם שאיילת השחר מעוררת את האור מהשחר - הזמן השחור ביותר של הלילה, כך שרנקה עוררה את אור התקווה בזמן השחור ביותר של ההיסטוריה, שלא לדבר ששרנקה היה הכינוי המחתרתי שלה ושמה באמת היה רחל לאה וכבר הובא במסכת מגילה ש"תוקפו" של מרדכי היהודי היה מעצם מוצאו שילוב של רחל ולאה (מסכת מגילה י"ט)...


המכנה המשותף: זכור את אשר עשה לך בדרך בצאתכם ממצרים ומאירופה

היסוד: 1. מחיית זכר עמלק:

בפורים- המן הרשע מרד גטו וורשה- היטלר


2. האירוע:

גזרת שמד הפתרון הסופי


3. הנפשות הפועלות:

מרדכי היהודי מרדכי אנילביץ'

שורש המילה - מרד


4. המניע למרד אישה- איילת השחר:

אסתר המלכה רחל לאה שרנקה (איילת בפולנית)

כי תמיד זאת אישה, מהמיילדות שמרדו בפרעה וכן נשות חנוכה


5. המעמד של המרד - קבלת התורה:

סיפור על “יגעתי (10 שנים) ומצאתי תאמין” זה קטע מדהים: עשר שנים אני הולך עם השאלה האם דודתי הייתה נורמלית בכך שהיא מסרה / עקדה את בתה ואת חייה למען הכלל בעצם חזרתה לגטו וורשה הנצור בנאצים? והתשובה: "אמר רבא אע"פ כן הדר קבלוה

בימי אחשוורוש דכתיב קיימו וקבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר" (מגילה)

"קבלת התורה שקיבלו עליהם ישראל בימי אחשוורוש, הייתה בדרגה גבוהה יותר מאשר קבלת התורה בהר סיני...” בימי אחשוורוש הגיעו (עם ישראל) לאחדות שלמה ומוחלטת ע"י

הסכנה האיומה שריחפה על ראש כולם. "להשמיד להרוג ולאבד", כי בשעת הסכנה נשכחים ומתבטלים כל ההקפדות שיש בין אדם לחברו, ומחשבת כל אחד נתונה לכלל כולו, והיא

היא שעת האחדות הגמורה, ושעת הכושר לקבלת התורה בשלמות.” (“שיחות מוסר”, עמ’ ע”ג הרב חיים ליב שמואלביץ זצק"ל ראש ישיבת מיר) ובשואה היתה גם שעת שמד, ומכאן שניתן להבין את שרנקה שהקריבה את עצמה ואת בתה למען כלל ישראל.

6. והתוצאה "וחמושים עלו בני ישראל ממצרים":

פורים מרד גטו וורשה

רווח והצלה עלו מאירופה ביד רמה, הקמת המדינה

שני פרושים על "חמושים עלו בנ"י ממצרים, המתחברים גם למרד גטו וורשה:

1. פרוש של הרמב"ן על יד רמה: "שיצאו ביד רמה וחשבו להיות גאולים, ולא הלכו כדמות עבדים בורחים". כזה היה מרד גטו וורשה - ההשראה לקיבוץ היהודים והקמת המדינה. למרות השואה הנוראה היהודים יצאו ביד רמה כי מרד גטו וורשה היה המרד האזרחי הראשון בעולם בנאצים, למרות שהנאצים כבשו ארצות רבות: רוסיה, פולין, הולנד, בלגיה, לוקסמבורג, צרפת, יוון, יגוסלביה, צרפת, הולנד ובלגיה... כ-20 מדינות אך היהודים הרימו את נס המרד האזרחי הראשון והיחיד ע"פ פרופ' ישראל גוטמן

2. הפרוש של הכלי יקר על החיבור בלב לפני מתן תורה, שנחשב כמתן תורה: חמושים בחמישה חומשי תורה לפני מתן תורה - בעצם החיבור בלב.


ב"מיני מוזיאון שואה או תקווה, עם חדר בריחה" מקיימים מחיית זכר עמלק בכל ימות השנה סיור מודרך כל שעה עגולה, אל נבכי המהות ע"פ הרמח"ל, בתאום טלפוני -050-2578313

בברכת התורה, עפר ע"ש שרנקה - עפרה / איילה בפולנית, מעוררת מרד גטו וורשה

* ולמה אומרים "אם זכרוני לא בוגד בי"? עד כדי בגידה השכחה מסכנת את חיינו? כן! והסיבה שהזיכרון הוא כלי הישרדותנו ולכן היסטוריונים המעוותים את ההיסטוריה במזיד, מטעמים אישיים, כלכליים ו/או פוליטיים, הם בוגדים בכלי הנועד להישרדותנו וקיומנו, באישי ובחברתי.


"מיני מוזיאון שואה או תקווהעם חדר בריחה גטו בריחה" שד' הרצל 120 ירושלים, תחנת "יפה נוף – יד שרה" טל. לתאום: 050-2578313 www.code2hope.netComments


bottom of page