top of page

צוואתו של פרופ' ישראל גוטמן

תמלול: פרופ' גוטמן לעפר אלוני:  מה שאתה עושה, אני לא רוצה לקחת ממך מה שאתה עושה, מכיוון שזה דבר חשוב מאוד, תנסה, יש לך כוח לזה, יש לך מרץ לזה, תעשה את זה, אולי תצליח, אם תצליח זה יהיה דבר גדול

bottom of page