top of page

"הסר שטן מלפנינו ומאחורינו גרסא מחודשת" ספרון סגולי

מאת: האחד הנעלם, כי הנסתר מניע יותר...

מתוך הסידרה: "קצר ולווריד" - כל עמ' שורה

יש שטן הדוחף מאחור ויש שטן העוצר
אותך והשאלה איפה שביל הזהב“?

הספר נועד לפידיון מאיה שנשבתה 

ר‘ יוסף קארו: ”כל רגע שמאחר לפדות
השבויים, היכא דאפשר (במקום שאפשר)
להקדים, הוי כאילו שופך דמים“.

הסר שטן מלפנינו

₪18.00Price