top of page

שם הציור: "שם יה שאינו שלם שיתגדל ויתקדש ושיחזור להיות שלם והיינו לעת הגאולה שינקום מעמלק" -שו"ע

Updated: Oct 9, 2023


שם הציור: יהא שמה רבא מברך לעולם ולעולמי עלמיה... שם הצייר: עפר ע"ש שרנקה איילה / עפרה בפולנית - איילת השחר של השואה. מוזיאון שואה או תקווה עם גטו בריחה בי-םשו"ע אורח חיים נ״ו: יתגדל ויתקדש הוסד על פי המקרא והתגדלתי והתקדשתי (יחזקאל ל״ח:כ״ג) האמור במלחמת גוג ומגוג שאז יתגדל שמו של הקב״ה דכתיב ביום ההוא יהיה ה׳ אחד ושמו אחד (זכריה י״ד:ט׳).

שמיה רבא יש מפרשים שם יה רבא שאנו מתפללין על שם יה שאינו שלם שיתגדל ויתקדש ושיחזור להיות שלם והיינו לעת הגאולה שינקום מעמלק שנשבע שלא יהיה השם שלם עד שינקום ממנו דכתיב כי יד על כס יה שאין הכסא שלם ואין השם שלם אלא לאחר שינקום ממנו ואז יהיה השם שלם וגם הכסא דכתיב (תהלים ט׳:ז׳-ח׳) האויב תמו חרבות לנצח וכתיב וה׳ לעולם ישב כונן למשפט כסאו הרי השם שלם והכסא שלם


משנה ברורה: יֵשׁ לְכַוֵּן. כִּי אָמְרוּ חֲזַ"ל: כָּל הָעוֹנֶה "אָמֵן יְהֵא שְׁמֵיּהּ רַבָּא מְבָרַךְ" בְּכָל כֹּחוֹ, קוֹרְעִין לוֹ גְּזַר דִּינוֹ, וּפֵרְשׁוּ הָרִאשׁוֹנִים דְּרוֹצֶה לוֹמַר "בְּכָל כֹּחוֹ": בְּכָל כַּוָּנָתוֹ וּבְכָל אֵבָרָיו, דְּהַיְנוּ שֶׁיֹּאמְרֶנָּה בְּלֵב וָנֶפֶשׁ


בקיצור ולווריד או עמלק או השם יתב' "רק תבחר"


שם הציור: חמאס = נאצים, ציור עפר ע"ש שרנקה (עפרה / איילת בפולנית) איילת השחר של השואה, כי עוררה את מרד גטו וורשה


איך חושפים את כבוד הקב"ה בהיכלו? בהפצת ההיסטוריה* של איילות השחר!*

בהפצת ההיסטוריה* של איילות השחר! *"מוזיאון שואה או תקווה עם חדר בריחה - גטו בריחה" בהמלצת 3 רבנים ופרופ’ ידוע, לסיור בהבנת הנמצא אל המהות ע”פ הרמח”ל בתיאום טלפוני: 050-2578313 ַיֱֶ ּחש ֹׂף יְ ָערוֹת (בחשכת "קוֹל השם יְ ֵחוֹלל אַיָּלוֹת (השחר) ו הגלות) ְ וּב ֵה ָ יכ ֻ לוֹ כ ֵ ּלּוֹ א ֹמ ָ ר כּבוֹד" דוד המלך, תהילים פרק כ"ט)

בכל גלות שהיא בחינת יער חשוך הקב"ה בורא את איילת השחר של אותה הגלות. החל מ: .1 המיילדות העבריות שפרה ופועה שמרדו בפרעה .2 יעל שנקמה בסיסרא .3 אסתר המלכה נגד מלכות אחשוורוש .4 נשות חנוכה שמרדו ראשונות במלכות יוון. רש"י: יש לנשים חלק מיוחד בנס, לכן נהגו שהנשים לא יעשו מלאכה בזמן שהנרות דולקים .5 וכלה ברחל לאה שרנקה (איילה בפולנית), שמרדה בנאצים והייתה איילת השחר של השואה, שהרי עוררה את מרד גטו וורשה. אז אם אתם רוצים לחשוף את "ובהיכלו אומר כבוד" של הקב"ה, הנובע מפרסום "יחולל אילות (השחר)" אתם מוזמנים להיחשף* לסיפורה של רחל לאה שרנקה, שעקדה את עצמה ובתה מאיה, כעדה ראשונה בוורשה על הרצח השיטתי שהחל בוילנה, למען כלל ישראל (סיפורה המתומצת בדף ממול) ועוררה בכך את המרד האזרחי הראשון בעולם, כנגד הנאצים, שנבע מהמוסר היהודי "כאיש אחד בלב אחד", וכן "וחמושים עלו בני ישראל ממצרים" וכן "ביד רמה" – הדרך שתמיד בני ישראל יעלו מהגולה תהיה ביד רמה ולא כעבד הנס מפני רבו (הרמב”ן).

*"מוזיאון שואה או תקווה עם חדר בריחה - גטו בריחה" בהמלצת 3 רבנים ופרופ’ ידוע, לסיור בהבנת הנמצא אל המהות ע”פ הרמח”ל בתיאום טלפוני: 0

הציורים הנ"ל מצויים במוזיאון שואה או תקווה עם גטו בריחה, הציור ניתן לרכישה, ראו שם


בקרו בגטו בריחה- חדר בריחה, המצוי במוזיאון שואה או תקווה בחרושלים להזמנות 0502578313


62 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page