top of page

שם הציור: "גם כל קויך לא יבשו" (תהילים)

שם הציור: "גם כל קויך לא יבשו" (תהילים) ע"פ ספר "בית יעקב"  "... וזה שאנו מתפללים ותקווה טובה לדורשיך -תפילת ראש השנה. כי תקווה הוא מלשון קו.  שמעולם הזה ילך  קו שיגיע השארתו עד לעולם הבא ולא שיופסק באמצע..." נמצא ע"פ הפס' לעיל "כל קויך לא יבשו" שכל הבריאות בעולם הם בחינת קו וכל הקוים לא יבושו, כלומר כולם יגיעו לתיקונם  ביושרם לא רק הגרפי. עפר בהשראת שרנקה – מעוררת מרד גטו וורשה- ההשראה של  תיקון  העולם והדמוקרטיה.


תרום 100 ש"ח למציאת החטופה וקבל בדואר את הדפס הציור הנ"ל code2hope@gmail.comמי ראה מי שמע על החטופה מאיה שהוקרבה למען מרד גטו וורשה - ההשראה להקמת המדינה


שתי אפשרויות לתרומות למציאת  החטופה מאיה:

שתי אפשרויות לתרומות למציאת  החטופה מאיה שהוקרבה למען מרד גטו וורשה- ההשראה להקמת המדינה:

  1. iban sarenka ofer IL 800204340000000107349

56 views0 comments

Comments