top of page

שורש המילה ער מלשון נעורות מלווה את כל אתרי, כי זה הניסיון של האדם בתמציתיות, או שנכנעים לכח המשיכה

או שמורדים ומתנערים לעבר התקווה, כי מטוס שלא ממריא נופל, אז שימו גז ותתלהבו מזה שקמתם הבוקר, כי יש כאלו שלא...


איך שורש וההטייה של השורש ער, מלווה את אתרי לאורכו ורוחבו? ההטיה צבועה במספר צבעים, להבדיל משאר המילים שלא, וזה מזכיר את הנער שנעור להבדיל מהזקן הנרגן, שבא עם תפיסת עולם, ראיתי ושמעתי הכל, וזאת טעות כי כל רגע זה רגע חדש שלא היה ולא יהיה...
ובהיסטוריה הדוגמא הבולטת ביותר, הייתה של מרד גטו וורשה, כי שם מרדו רק הנערים, שהרי הבוגרים התנגדו למרד

21 views0 comments

Comments


bottom of page