top of page

שאלת השאלות שעליה נשענת הפילוסופיה והפסיכולוגיה, איפה שביל הזהב שבקונפליקט שבין ה"אני" לחברתי? מקבלת מענה בסיור במוזיאון שואה או תקווה עם גטו בריחה
שאלת השאלות שעליה נשענת הפילוסופיה והפסיכולוגיה איפה שביל הזהב שבקונפליקט שבין ה"אני" לחברתי? מקבלת מענה בסיור במוזיאון שואה או תקווה עם גטו בריחה