top of page

צפו ב"קריאתם של 3 הרבנים ופרופ' נודע לספר על מאיה החטופה..."

Updated: Nov 18, 2021


תרומתך מוכרת לצרכי מס בקמפיין למציאת מאיה, אז אם אתה לא תורם אתה נכנס לגדר של "זה נהנה וזה לא חסר" רש"י - מידת סדום

(בבא קמא)

מכתב ברכה בחסדי השם זכיתי להכיר בשכונתינו את ה"ה עפר אלוני הי"ו איש מופלא אהוב וחשוב! יקר ונעלה לשם ותהילה! אשר נשאו ליבו להרים על נס את זכרה של דודתו אחות אמו, רחל לאה שרנקה- אשר הציתה את מרד גטו ורשה, המרד האזרחי הראשון בעולם! כנגד הנאצים הארורים יש"ו ואף נהרגה שם על קידוש השם הי"ד. אכן, גם בתקופת החושך והאפלה של השואה המחרידה בעיצומה של מלחמת העולם השניה הרדיפות והגיטאות מחנות הריכוז וההשמדה, בכל הדורות– עם ישראל הפגין גבורה ועוצמה פלאית בשמירה על יהדותו ואמונתו בדיוק כמו שם סופר בספר הקדוש "חובת הלבבות" בשער אהבת השם על אחד מהחסידים שהיה קם בלילה ואמר אלוהיי! הרעבתני! וערום עזבתני! ובמחשכי לילה הושבתני! ועוזך וגודלך הורתני! אם תשרפני באש. לא אוסיף - כי אם לאהבה אותך! בשמחה בך! וביאר האדמו"ר הקדוש מצנז זצק"ל שזה הטעם ששמים את היד על העיניים בשעת אמירת "שמע ישראל" וקבלת עול מלכות שמים, כי בכך אנו מצהירים שאומנם למראה עיננו יש מציאות של דין קשה! תמיהות קשות! וחוסר הבנה! אך כל זה שיך רק למסגרת של ההגיון האנשי! רק במציאות הנגלית לעיני הבשר שלנו! אך מעבר למציאות הנגלית לעיננו, יש מלכות אלוקית! "ומשפטי השם אמת צדקו יחדיו". אך מניין שואבת אשה - רחל לאה שרנקה הי"ד, כח ועוצמה לקום ולמרוד במלכות האופל והרשע של הנאצים הארורים? מהאמא הראשונה של עם ישראל שרה אמנו ע"ה! כידוע אברהם ושרה יורדים למצרים בעקבות רעב נורא בארץ כנען (בראשית פרק פסוקים יו"ד עד י"ג) ואברהם מבקש משרה "אמרי נא אחותי את למען יטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך", שרה נלקחת אל פרעה מלך מצריים, והקושיה זועקת אין ספק שחיי אברהם אבינו מוטלים על כף המאזניים! והוא נתון במצב של סכנת חיים ממשית! אבל היה על אברהם למסור את נפשו למען הצלת אשת נעוריו, ולא למוסרה ולהפקירה לידיו הטמאות של פרעה? אלא מבארים חז"ל "כי מעשה אבות – סימן לבנים" כלומר: כל מעשה האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב והאמהות הקדושות שרה רבקה רחל ולאה אינם מעשים אישיים ופרטיים, אלה הם מעשים אשר יצרו השפעה על כלל בית ישראל לדורות עולם! ולנצח נצחים! לכן אברהם אבינו שולח את שרה לגוב האריות לידי, פרעה מלך מצרים, ראשית - כיון שראה שיש שמירה אלוקית עליונה על שרה ומלאך השם הולך לפניה, אם כן ודאי שלא באמת הפקיר אותה אם מטרתו וכוונתו של אברהם אבינו שדרך שרה תסלול הדרך! ותחוקק את הטבע בנשות ישראל לדורות! שגם במצבים הכי קשים שומרות על טהרתן וקדושתן! ומוסרות עצמן על קידוש השם! כי מעשה אבות - סימן לבנים! ומעשה אימהות - סימן לבנות! בברכת התורה הקדושה, ובצפיה כי נזכה במהרה: "לקרוא שנת רצון להשם ויום נקם לאלקינו, לנחם כל אבלים, לשוב לאבלי ציון - לתת להם פאר תחת אפר" אמן. (ישעיה ס"א) הרב גדעון שניאור רב ומורה צדק, ק" ק "יפה נוף" בית הכרם, עיה"ק ירושלים ח"י במר חשון התשפ"ב פר' חיי שרה


43 views0 comments

Comments


bottom of page