top of page

סדרת ציורים עם אמירה, במוזיאון שואה או תקווה עם חדר בריחה - גטו בריחה ציור: וחמושים עלו בני ישראל ממצרים פרשת בשלח

סדרת ציורים עם אמירה, במוזיאון שואה או תקווה עם חדר בריחה - גטו בריחה שם הציור: וחמושים עלו בני ישראל ממצרים


וחמושים (בכחול) עלו (בירוק) בנ"י (בלבן) בתיבה אחת כדי להזכיר את הפירוש של הכלי יקר שבנ"י לא היו חמושים בנשק שהרי היו עבדים בני עבדים שלא ידעו לאחוז בכלי מלחמה, אלא היו חמושים באחדות, בחינת חמושים בחמישה חומשי תורה אפילו לפני מעמד הר סיני, כלומר כל אחדות של בנ"י זאת קבלת התורה, וזה החימוש האמיתי שלנו וכך היה באחדות של מרד גטו וורשה
Comments


bottom of page