ממה נבעה השואה? האם היא עלולה לפרוץ שוב? ולמה מרד גטו וורשה היה ה"תיקון" לשואה? כותב ראש ישיבת מיר

עודכן: 7 באוק׳ 2021

ממה נבעה השואה? האם היא עלולה לפרוץ שוב? ולמה מרד גטו וורשה היה ה"תיקון" לשואה?

כותב ראש ישיבת מיר הרה"ג חיים שמולביץ' זצ"ל: "וכעת נעמיק בדבר יותר, כי ענין זה של השתעבדות גמורה לרצון קונם, בא ע"י ביטול עצמיות לגמרי, נראה שכל זמן שהיו ישראל יחידים, כל אחד לעצמו, עדיין אין בידם לבטל עצמיותם, ולהגיע ל"נעשה קודם לנשמע", שכיון שבכל אחד מהם קיים "אני" כלפי חבירו, ממילא שאין יכולים לבטל עצמם למקום. ורק לאחר שביטלו כל אחד "אני" כלפי חבירו, ממילא שאין יכולים לבטל עצמם למקום. ורק לאחר שביטלו כל אחד את המפרידו ומרחקו מחבירו, וביטל את יחודו לעצמו, ואין כאן "אני" בעולם, אף היו יכולים כולם להגיע יחד לביטול עצמיותם לגמרי, והם ראוים למתן תורה קיימו וקיבלו היהודים וגו' (אסתר ט' כ"ז). אמר ר"א בר יעקב מכאן מודעה ובא לאורייתא, אמר רבא אעפ"כ הדר קבלוה בימי אחשורוש, קיימו מה שקיבלו כבר (שבתפיח א). בשעת גזירת אחשורוש שהיו כולם בסכנת להשמיך להרוג ולאבד, בטל כל המפריד בין האחד לחבירו, וזכו להגיע לאחדות מלאה, וע"י כן זכו לעלות למעלה בקודש, לדרגת נעשה קודם לנשמע ולקבל את התורה." עד כאן ספרו "שיחות מוסר"


כזה היה מרד גטו וורשה, המורדים היהודים על רקע ההפרדה הגזענית ההלשנות והגטו ביטלו את ה"אני" ואף את הצלם לגמרי וכך הם יצרו אחדות ולכן הם היו ראויים