top of page

"למנצח על איילת השחר” (כ"ב תהילים) כך דרכה של הגאולה

"למנצח על איילת השחר” (כ"ב תהילים) כך דרכה של הגאולה, לזכר דודתי שרנקה (איילת/ עפרה בפולנית) שהייתה איילת השחר של השואה, מכיוון שהיא עוררה את מרד גטו וורשה (ראו עדותה של העדה המפורסמת גב' ויטיס ביוטיוב) בגיל כ"ב, ובצירוף מקרים נדיר "למנצח על איילת השחר" נכתב גם בפרק כ"ב בתהילים. וכשם שאיילת השחר מעוררת את האור מהשחר - הזמן השחור ביותר של הלילה, כך עוררה שרנקה את אור התקווה בזמן השחור ביותר של ההיסטוריה האנושית. שלא לדבר על כך ששרנקה היה הכינוי המחתרתי שלה, ושמה האמיתי היה רחל לאה וכבר הובא במסכת מגילה ש"תוקפו" של מרדכי היהודי היה מעצם מוצאו שילוב של האמהות רחל ולאה... מוזיאון שואה או תקווה: 050-2578313Comments


bottom of page