top of page

למה כל הכלכלה נשענת על מדד האמון?

שיטת הקמפיין הדינמי שלי, משקפת את החיבור הנוצר ע"י אמון, לעבר יצירה משותפת - ההצלחה

האמנה היוצרת אמון באדם ובכלל... לכל אדם יש ייחודיות האמורה להשתלב עם הכלל

אמנה זו נועדה לגשר ולקשר בין הנוכחים, כאן תחת השמש, לעתיד שמוטמעים בו מודעות והכרה לכבוד האדם מתוך רצון משותף לחשוף ולכבוש את ההוד של נזר הבריאה, למרות הקשיים והמכשולים המקיפים אותנו בחיי השעה.

רק שיתוף פעולה, הבא לידי ביטוי מדיבור ועד לחתימה בין היחיד לקהילה, יכול להצמיח הצלחה. ההצלחה יכולה לנבוע כמעיין מתגבר ע"י אחדות של הפרטים ויצירת תאגיד שיפרוש את מוטות ענפיו שיצלו ויתנו פרי לנו ולדורות הבאים....

האדם המתבודד יכול לשרוד כבודד, אך לא להצליח.

על מנת להצליח לצלוח על פני המים הסוערים של החיים יש לבנות במשותף מערכת גשרים עם יסודות של קשרים חברתיים תרבותיים.

ההוכחה: הציליויזציה שווה לסכום המאמצים הקהילתיים של אלפי דורות.

לכן יש לתת את ידנו לבניית חברה המושתת על ערך חברי היוצר חיבור (וזה לא רק שורש של מילה).

כשהאדם כובש את הטבע (גם שלו) הוא זוכה לכבוד ולפרסום.

למרות הערכיות החברתית תרבותית יש לזכור שאל לה, לאחדות המאוחדת, לטשטש את ה"אני".

חשיפת האנושיות, הנדירות שבה ובדידות הפרט אמורה לפתח אמפטיה והבנה למורכבות החיים הבנויים מקצוות סותרים: הרוח והחומר, היום והלילה, בדידות וחברה, מכניזים והשקפה...

הבנת הנמצא לאדם ולטבעו ביחס למקיף אותו עשויה לגשר בן הקצוות, ולהאיר את הדרך המוליכה אל החיים כערך וכבוד האדם באשר הוא...

כל הזכויות שמורות לעפר אלוני.

17 views0 comments

Comments