top of page

לא באתי לחדש, רק להזכיר (ע"פ מסילת ישרים) להזכיר את מידת הכרת הטוב - מידת יסוד בקומת האדם, שאנו חבים

לא באתי לחדש, רק להזכיר (ע"פ מסילת ישרים)

להזכיר את מידת הכרת הטוב - מידת יסוד בקומת האדם, שאנו חבים לשרנקה ולחבריה, לכן יש לחפש את מאיה שנעקדה על מזבח כבוד האדם והצלת יהודי וורשה...


להזכיר שהחיבור החברתי הוא רק בלב – "כאיש אחד בלב אחד"


להזכיר שמרד גטו וורשה החל עם שני אקדחים – האם זאת המקבילה ל "וחמושים עלו בני ישראל ממצרים" (שמות), בעצמת האחדות (ראה, רש"י, כלי יקר)


להזכיר שמרד גטו וורשה – המרד האזרחי הראשון בעולם כנגד הנאצים, נבע מהמוסר היהודי


להזכיר ש"בזכות נשים צדקניות נגאלו בנ"י ממצרים. ובזכותן עתידין להיגאל"


להזכיר את שמה של שרנקה (שמה המחתרתי), אך שמה האמיתי היה רחל לאה – ע"ש שתי האימהות של כלל ישראל. האם זאת הסיבה ששרנקה "עקדה" את נפשה ובתה, מאיה, וחזרה לגטו הנצור בנאצים כדי להתריע על הרצח השיטתי שהחל בוילנה ולעורר את מרד גטו וורשה?!


כי הזיכרון הוא יסוד "מה אנוש כי תיזכרנו" הייתה השאלה הראשונה ששאלו המלאכים את הבורא בבריאת האדם. מחשב בלי זיכרון זה גולם, אך אדם בלי זיכרון עלול להיות מובל לעבר "השיטה"עפר קרוי ע"ש שרנקה - עפרה בפולנית – הכינוי המחתרתי של רחל לאה, מעוררת ומורדת גטו וורשה, מוצא משפחתו של עפר, מצד אמו: משפח' זילברברג מוורשה שנרצחה ע"י הנאצים ימ"ש, שם סבו של עפר היה סנדר (אלכסנדר) זילברברג והוא מיוחס לרב אליהו לרמן בן האדמור ישראל מקוסוב - מחבר השו"ת דבר אליהו (וורשא תרס"ד) שכתב "ומצד אמי אני נכד אחות אביו של מרן הגאון איש אלהים מוהר"ר יעקב יצחק זללה"ה הרבי מלובלין נכד מרן השל"ה הקדוש זי"ע ועכ"י"


פולנים צעירים מזדהים עם דרכי הפילוסופית והיצירתית לשמירת הזיכרון של השואה והגבורה

26 views0 comments

Comments