top of page

י"א בשבט "למנצח על איילת השחר" (תהילים כ"ב) שרנקה – (איילת/ עפרה בפולנית) האיילת השחר של השואה

Updated: Feb 8, 2022


י"א בשבט

*שרנקה – (איילת/ עפרה בפולנית) הייתה האיילת השחר של השואה, שהרי היא עוררה את מרד גטו וורשה בגיל 22 ובצרוף מקרים נדיר "למנצח איילת השחר" נכתב בפרק כ"ב בתהילים. כשם שאיילת השחר מעוררת את האור מהשחר- הזמן השחור ביותר של הלילה, כך שרנקה עןררה את אור התקווה בזמן השחור ביותר של ההיסטוריה.דבר תורה בפרשת בא, לע"נ אחותי, נילי (נצח ישראל לא ישקר) בת ראובן ורות אלוני

"ובני ישראל יוצאים ביד רמה" – רש"י: "בגבורה גבוהה ומפורסמת".

הרמב"ן: "לא כעבד הנס מפני רבו". אז למה אנחנו לא מפרסמים את היד הרמה בגבורה גבוהה שהייתה במרד גטו וורשה, בזמן יציאת בני ישראל מאירופה?


הרמב"ן מפרש את הפס' “וַחֲמֻשִׁים עָלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם” - "​​שיצאו ביד רמה וחשבו להיות גאולים, ולא הלכו כדמות עבדים בורחים" עד כאן לשון הרמב"ן.

הכלי יקר מפרש: חמושים בחמישה חומשי תורה אפילו לפני מתן תורה בעצם החיבור בלב, זהו העיקרון של מתן תורה, ובלשונו של הכלי יקר: "מה תפארת זה לישראל שעלו חמושים מזויינים כאילו לא היו בטחונם בה' חלילה... כי כפי הנראה לא היו ישראל מלומדי מלחמה כלל כי היו עסוקים בעבודת פרך כל הימים וכלי זיין למה להם כי לא ניסו באלה והיה להם לילך במקלות ובאבני קלע... וז"ש וחמשים עלו בני ישראל אין חמשים אלא מזויינים בחמשה כלי זיין היינו ה' חומשי תורה וז' ספרים או שבע תפלות... לפי שמיד כאשר נתרצו לילך למדבר ולא אמרו היאך נלך למדבר לא מקום זרע מיד קנו האמונה".

נמצא שברגע שהיהודים החליטו למרוד בנאצים וזה קרה באספת חברים בפונאר בשעה שמספר חברים ראו איך הנאצים רוצחים את כל יהדות וילנה, הם קנו את האמונה בחינת סור מרע- המרד בנאצים והחיבור של כאיש אחד בלב אחד - עשה טוב, בחינת מתן תורה...

גם פרופ' ישראל גוטמן, גדול חוקרי השואה בעולם שהיה שם כעד טוען שהיהודים יצאו ביד רמה שהרי רק היהודים מרדו במרד אזרחי כנגד הנאצים- במרד גטו וורשה, למרות שהגרמנים כבשו כ 20 מדינות (!) ולכן אין יד רמה ממרד גטו וורשה...

אז למה הנושא לא פורסם בארץ ובעולם, למרות רש"י "גבורה גבוהה ומפורסמת" ודעתו של פרופ' ישראל גוטמן שהיה שם?

המענה מצוי בהקלטה ביוטיוב של פרופ' ישראל גוטמן": מרד גטו וורשה - זהו הדבר הגדול ביותר (במלחמת העולם השניה ע.א) המאבק הזה שהיה - הלחימה של היהודים בוורשה, היא הייתה הדבר הגדול ביותר שהיה, גם ארצות כמו צרפת, לא עשו דבר שום דבר היהודים עשו את הדבר הגדול ביותר, כנגד הנאציזם זה צריך לחזור ולהכניס לראש - עובדה זאת!!! האנשים שמנהלים היום (את הנושא של השואה) הם לא מבינים, בזה שום דבר, שתדע לך, כלום הם לא מבינים מכיוון שהם לא אנשים אבל יותר חשוב, שזה לא הייתה המפלגה שלהם שמרדה " עד כאן עדותו של גוטמן שקברו את דעתו בעודו חיי ולראיה: https://youtu.be/rxdv3i8zA_o

עפר ע"ש שרנקה - עפרה בפולנית, מעוררת מרד גטו וורשה, מיני מוזיאון שואה או תקווה, עם חדר בריחה גטו בריחה, שד' הרצל 120 ב' ירושלים, תחנת "יפה נוף" טל. לתאום: 050-2578313 www.code2hope.net

Comments


bottom of page