top of page

יסודות סודות היופי, בסדרת פוסטים: 1. למה קנווס שחור 2. נקודת המגוז 3. מה ההבדל בין ראיה לשמיע

Updated: Mar 24, 2021


1, שני יסודות בציור אחד א. צוייר על שחור - כי יסוד הבריאה חושך ב. תחום במלבן זהב, היחס האלוהי - "המושלם" בין האורח לרוחב, שנמצא ברנסנס ג. שתי סיפרלות מקשרות בין שני המלבני זהב ד. שתי נקודות מגוז בשני צידי הציור, רוצים עוד? מוזמנים למיני מוזיאון שואה או תקווה


לאורך ורוחב השבועות הבאים ננסה להתמודד עם יסודות סודות היופי, למה היסודות נצרכים? עונה הרמח"ל: "ואמנם צריך שתתבונן, שהנה מספר הפרטים עצום מאד מהכיל אותם שכל האדם, וא״א לו לדעת כלם. ואולם מה שראוי לו שישתדל עליו הוא ידיעת כללים, כי כל כלל בטבעו כולל פרטים הרבה, וכשישיג כלל א׳ - נמצא משיג מאליו מספר רב מן הפרטים; ואעפ״י שלא הבחין בם עדיין ולא הכיר היותם פרטי הכלל ההוא. כי הנה כשיבוא א׳ מהם לידו - לא יניח מלהכיר אותו, כיון שכבר ידוע אצלו העניין הכללי אשר א״א להם היות בלתו. וכן אז"ל: "לעולם יהיו ד״ת ידיך כללים ולא פרטים"


או למה צריך ללמוד על המהות בשיטת "קצר ולווריד"הסדרה של יסודות סודות היופי, מכילה את הפרקים:


1. למה הספר טוב מהסרט

"בעשרה מאמרות נברא העולם" ולא בגרפיקה, אחרת היינו מקבלים את התנ"ך כקומיקס- הכתיבה היא היסוד2. למה קנווס שחור

אחת השאלות הייסודיות בשיעור לציור שלי למה כל העולם טועה כשהוא מצייר על בד לבן? הבד הוא היסוד לציור ומה היסוד בעולם, אור או חושך? אם נגיף את התריסים בחדר ביום מואר החדר יוחשך ולא בגלל שנכנס "גל חשוך" נמצא שיסוד העולם חושך שעליו יצר הקב"ה אור, לכן במטבע התפילה אומרים , "יוצר אור ובורא חושך". נ.ב. אני סבור שרמברנט צייר על שחור3. נקודת המגוז

מה זאת נקודת המגוז? ולמה המגוז? כי המגוז מלשון גז שנעלם...

נקודת המגוז או ההעלמות משקפת את ניסיונותיהם של ציירים בתקופת הרנסנס לתת תחושת מציאות ותלת מימד לציור הדו-ממדי. לשם כך הם פיתחו טכניקת ציור המקנות תחושת עומק שהיא הפרספקטיבה. על מנת ליצור עומק בציור מציירים נקודת העלמות ו/או מגוז, במקום כלשהו על הנייר ומשם מושכים קווי מיתאר היוצרים את העומק בציור ובהשאלה גם בחיים...מתוך ספרי "הקו א-ל התקווה"


4. חשוב, מה ההבדל הפילוסופי, שבין ראיה לשמיעה, ו/או למה קיבלנו תורה שבע"פ וגם בכתב?
5. למה אנחנו נצרכים לשאלה?

השאלה היא הכלי שמניע את האדם המוגדר פילוסופית כהלך שהולך מחיסרון להשלמה מבלי היכולת לגעת בשלמות וכל מי שנגע בשלמות מפסיק להיות הלך ו/או אז דבק בו החיסרון...


6. למה צילום נסתר? כי העין צרה7. סליזי אלגנט – הפילוסופיה של האופנהסרקי את הקוד ה QR ובחני את עצמך אם יש לך טעם בלבוש עם ציון דרך במייל שלך
8. תורת היחסות בין האורך לרוחב נקרא "היחס האלוהי" סוג של שלמות


מתוך ספרי "נקודת אחיזה בהבנת הנמצא, ספר פילוסופי ולא רק... על אליפות העולם בפנימיות האדם"

דוגמאו המצויות במיני מוזיאון ומצויירות במסגרת של מלבן זהב

כל מלבן כאן, ביחס זהב


המרד של אנשי האור באנשי האופל - הנאצים

48 views0 comments

Comments


bottom of page