top of page

כל יום א' עד השעה 9:00 בבוקר יעלה פוסט ב"הבנת הנמצא" ולא הנקרא...

Updated: Aug 4, 2020


למה אומרים "כל התשובות נכונות" כי אחרי המענה אין מניע ואילו השאלה היא הדרייב


המטרה: "יצירת מודעות לתקווה כהליך מכוון למטרה" ניו- יורק טיימס


חוג רב תחומי בהבנת הנמצא "הקו א-ל התקווה"

הדרך: א. החלק עיוני – ראה דוגמא המבחן האמריקאי בהבנת הנמצא

ב. הדרך המעשית, יצירה משותפת - צייר לי קו אישי לתקווה משתפת

הקדמה


"החוג הרב תחומי בהבנת הנמצא – הקו א-ל התקווה", הוא הדרך הבאה לחשוף את השורש ואת המהות הפשוטה, העדיפה על הסתבכות בסבך הענפים והעלים הנמשלים למורכבות החיים. זאת העלולה להטעות, לעייף, ואף להסתיר את עין האור המתבונן בה. החוג הרב תחומי מעלה את השאלות שהן ביסוד, כי הכל כאן בנמצא. לדוגמא: מה מהות טיפת מים, קרה או לחה? מה מהות העולם, אור או חושך? מה החילוק בין בריאה, יצירה ועשייה? ואיפה אתה ניצב היום בייחודיות שלך, ביחס למיליארדי האנשים המקיפים את הנדירות שבך, על רקע הקונספט - העולם מלשון נעלם... חוג זה נוצר בסביבה האישית-חברתית המוכרת לך – אז אתם באים.

דוגמא המבחן האמריקאי בהבנת הנמצא

1. מה ההגדרה של מהות? א. דרך חיים ב. יצירה ג. שורש ד. תפיסת עולם

2. מה מהות האדם? א. עוצמתו ב. כוחו ג. ליבו ד. שכלו

3. מה ההגדרה של מנהיג? א. לחבר בין אנשים ב. הפרד ומשול

ג. מורם מעם ד לנצח בקרב.

4. על מה נשען הקשר החברתי? א. ג'יפ ב. קבוצת רכישה ג. אינטרס ד. אמון

5. מהי יצירה? א. דרך חיים ב. תפיסת עולם ג. מלשון צורה ד. ציור וצבעעוד רקע, להבנת הנמצא

https://www.code2hope.net/myphilosophy13 views0 comments
bottom of page