top of page

ט' באב, זה זמן הצמיחה, המהר"ל מפראג מסביר את הפס' "כי נפול תיפול כנסת ישראל" כרמז לצמיחתנו, כי ישנן

שתי נפילות למזלנו, כי אם היינו נופלים בנפילה אחת, כלומר על פני הקרקע, לא הייתה מגיעה הצמיחה, כוח הצמיחה מגיע לזרע רק מתחת לפני הקרקע ומזה שנכתבו שתי נפילות "כי נפול תיפול" מגלה לנו המהר"ל שכאן צמיחתנו, הזרע נובט רק מתחת לפני הקרקע לאחר שעובר הליך של רקבון... את ההשתלשלות ניתן לשמוע במילה קבר שבהיפוך אותיות רקב אך גם בוקר....


אז בלי יאוש, כי אין יאוש בעולם כלל, היאוש הוא רק בדימיון, זאת המצאה של פסיכאטרים שרוצים לעשות עלינו קופה



Eric Clapton - Let It Grow (2011 Remaster)

26 views3 comments
bottom of page