top of page

חשבון נפש וגוף, למה הקורונה הגיע לנו? לכל דבר שקורה לנו, יש סיבה ומסובב, הסיבה היא הגורם המניב


הסיבה היא "גורם" המניב תוצאה כזו או אחרת, ואילו "המסובב" הוא התוצאה שהתקבלה. לפעמים הסיבה גלויה ולעיתים נסתרת


סיבה גלויה, אם נדליק אש בשדה קוצים המסובב - תהיה שרפהאך סיבה נסתרת זאת מגפת הקורונה המכתיבה לנו את בדידותנו


כל דבר שאנחנו רואים בא לספר לנו על עצמנו, כמו מראה המשקפת אותנו.

לכן יש כלל למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה

"לומר לך, שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין", עונה הגמרא (סוטה ב ע"א)


והשאלה מה הקשר?

הלכתי לתומי ברחוב וראית אשת איש (סוטה) בוגדת בבעלה ואני אמור להזיר את עצמי מהיין? למה זה קשור אלי?

והמענה, אם ראיתי זה לא במקרה, יש לי את ה"סעיף" של אישה סוטה, אחרת לא הייתה רואה.

אדם שלא חוטא לא רואה חטאים, אם צדיק יכנס לבנק ויתרחש שם שוד, הוא "לא יראה שוד" כי הוא לא טעם טעם גניבה ולכן הוא לא יתפוס את אפשרות הגנבה.


מגפת הקורונה מכתיבה הסגר, בדידות מה זה בא להגיד לנו?

האדם בנוי משתי קצוות מחד ה"אני", נדירותו ייחודיותו ומאידך הצורך לחיבור חברתי העלול לסתור את נדירותו, כי הוא נבלע בהמון הסוער ושאלת השאלות בפילוסופיה ובפסיכולוגיה, איפה שביל הזהב שבין ה"אני" לחברתי"?


לעניות דעתי הענייה הגזמנו ע"י האינטרנט, הרשתות החברתיות והחדירה לפרטיות, שמחקה את הייחודיות ולכן אנחנו מוסטים לצד שכנגד, לשם האיזון
כשם שכל ברזל עקום שנרצה ליישרו, עלינו לקופפו לקצה שמנגד לעקמומיותו ואז ליישרו...


נמצא שההסגר הוא התיקון של "האורגיות החברתיות".


17 views0 comments

Comments


bottom of page