top of page

למה לפסל של שרנקה בוורשה קוראים בדמיי חיי? מה המשמעות של ב"דמי חיי בדמי חיי" ולשם מה הכפילות?

Updated: Jan 10, 2022


המקור: "ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואמר לך בדמיך חיי ואמר לך בדמיך חיי רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי ותבאי בעדי עדיים שדים נכנו ושערך צמח ואת ערם ועריה" (יחזקאל טז )


מה המשמעות של ב"דמי חיי בדמי חיי" ולשם מה הכפילות? מה המשמעות של שתי המצוות שניתנו לבני ישראל בצאתם ממצרים, כצידה לדרך ושלא יהיו "עירום ועריה" מ"לבוש" של מצוות?


היה רבי מתיא בן חרש אומר: (יחזקאל טז): "ואעבור ואראך והנה עתך עת דודים" - הגיע שבועתו שנשבע הקב"ה לאברהם שיגאל את בניו, ולא היה בידם מצות שיעסקו בהם כדי שיגאלו, שנאמר "שדים נכונו ושערך צמח ואת ערום ועריה" וגו', ערום מכל מצות. נתן להם הקב"ה שתי מצות, דם פסח ודם מילה, שיתעסקו בם כדי שיגאלו, שנאמר "ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך" וגו'. ואומר (זכריה ט): "גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו". לכך הקדים הכתוב לקיחתו של פסח לשחיטתו ארבעה ימים, שאין נוטלין שכר אלא על ידי מעשה. ועוד, הקב"ה נתן להם מצוות קורבן פסח, אך מדוע הקדים לקיחתו לשחיטתו ב"ארבעה ימים"?


וביארו המפרשים, שנתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה וע"פ רש"י "שהיו שטופים באלילים ואמר להם משכו וקחו לכם" משכו ידכם מאלילים" - סור מרע ודם מילה - עשה טוב...


ובאותו הקשר שמעתי מפיו של הגרש"ז אויירבך באחת מנסיעתנו,

שאין משמעות לקיום המצוות אם לא סרים מהרע תחילה, הגרש"ז אוירבך התייחס לגביר שמחד גנב לאברכים ומאידך נתן צדקה...


ומה הייתה מטרת קרבן פסח? רש"י, "פסח על שם דלוג ופסיחה", דם הפסח היה סימן למקום שעליו "הקב"ה מדלג כו' וקופץ" (רש"י). הקב"ה נתן להם לפני הגאולה ביטול של "ערום ועריה" ערומים ממצוות... שהרי לבנ"י שהרי הע"ז של המצרים דבקה בהם - ערוות הארץ, לכן הם נזקקו לשתי מצוות של א. סור מרע שחיטת הכבש שהוא היה העבודה הזרה של המצרים, שהרי בנ"י היו שטופים באלילים כדברי רש"י, כלומר הייתה כאן עקירה של "שטופים" וב. עשה טוב - דם המילה אשר מכניס את בנ"י בברית עם הקב"ה...

ובלי קיום שתי מצוות אלו לא היה לבנ"י שום סיכוי, כפי ששמעתי מהרב אורי שרקי, שהמילה מצווה מלשון צוות, ברגע שאדם מקיים מצווה הקב"ה הוא שותף לצוות העשייה...

ואם הוא השותף אזי הסיכוי שהמשימה תתבצע שואפת לשלמות...


ומכאן להשלכה לפסל בדמיי חיי, שפוסל בשנת 1948

הפסל מייצג את מרד גטו וורשה שזה סור מרע ובראש הפסל מאיה ומתחתיה אמה שרנקה האוחזת בה כעקדת יצחק נשית שזה בדמיי חיי של עשה טוב, כידוע מאיה נמסרה תחת השם הנוצרי ידוויגא סוגט כדי שאמא רחל לאה שרנקה תחזור לגטו וורשה ותעיד כעדה ראשונה על רצח כל יהדות וילנה ותביא את בשורת המרד, החלטנו למרוד, שרנקה


רקע לחקירתי הנ"ל: בשנת 2002 מצאתי תיבת מתכת של נעליים, אדומה מסומק של בושה ממלחמת העולם השניה, מלבד המכתבים של שרנקה דודתי לאמי היה של את הצילום הנדיר של מרדכי אנילביץ, המצולם עם "דבוקה" של ארבעה חברים בל"ג בעומר 1937 ובינהם דודתי גיבורת העל, רחל לאה שרנקה, צילום זה ניתן לפסל רפופורט שממנו הוא פיסל את הפסל "בדמיי חיי" בוורשה והעתקו מצוי ביד ושם, אני מניח שהישראלים של פעם ידעו ספר ולכן הצפינו בפסל ובשמו משמעות תורנית ומכאן נבע הסברי הנ"ל...Comments


bottom of page