top of page

האישורים שקיבל עפר שרנקה* אלוני, ממשרד החינוך ומשרד הבריאות על המלחמה באלימות

Updated: Oct 21, 2021משרד החינוך

לכבוד מר עפר אלוני

"קמפיין דינמי"

מאת: אלגרסי אלה שפ"י

שלום רב,

הנידון: סיכום פגישה- קמפיין דינמי "שים פס על האלימות"

ברצוני להודות לך על פגישה מרתקת ומלמדת בה הצגת לפני שיטת "הקמפיין הדינמי"

העשויה ליצור כלי חברתי להשפעה לקבוצות גדולות.

נוכחתי לדעת כיצד יצירת אמנות משותפת הופכת לאמנה חברתית המתנגדת לאלימות ובכלל...

שני עקרונות אותם ייצגת בתפיסתך שבו את ליבי:

  1. האמנה היוצרת אמון באדם ובכלל...2. לכל אגם יש ייחודיות האמורה להשתלב עם הכלל.

בהמשך לפגישתנו נמשיך במהלכים לבחינה האם וכיצד נוכל לשתף פעולה
אישור שני ממשרד החינוךהאמנה היוצרת אמון באדם ובכלל..


לכל אדם יש ייחודיות האמורה להשתלב עם הכלל


אמנה זו נועדה לגשר ולקשר בין הנוכחים, כאן תחת השמש, לעתיד שמוטמעים בו מודעות והכרה לכבוד האדם מתוך רצון משותף לחשוף ולכבוש את ההוד של נזר הבריאה, למרות הקשיים והמכשולים המקיפים אותנו בחיי השעה.

רק שיתוף פעולה, הבא לידי ביטוי מדיבור ועד לחתימה בין היחיד לקהילה, יכול להצמיח הצלחה. ההצלחה יכולה לנבוע כמעיין מתגבר ע"י אחדות של הפרטים ויצירת תאגיד שיפרוש את מוטות ענפיו שיצלו ויתנו פרי לנו ולדורות הבאים....

האדם המתבודד יכול לשרוד כבודד, אך לא להצליח.

על מנת להצליח לצלוח על פני המים הסוערים של החיים יש לבנות במשותף מערכת גשרים עם יסודות של קשרים חברתיים תרבותיים.

ההוכחה: הציליויזציה שווה לסכום המאמצים הקהילתיים של אלפי דורות.

לכן יש לתת את ידנו לבניית חברה המושתת על ערך חברי היוצר חיבור (וזה לא רק שורש של מילה).

כשהאדם כובש את הטבע (גם שלו) הוא זוכה לכבוד ולפרסום.

למרות הערכיות החברתית תרבותית יש לזכור שאל לה, לאחדות המאוחדת, לטשטש את ה"אני".

חשיפת האנושיות, הנדירות שבה ובדידות הפרט אמורה לפתח אמפטיה והבנה למורכבות החיים הבנויים מקצוות סותרים: הרוח והחומר, היום והלילה, בדידות וחברה, מכניזים והשקפה...

הבנת הנמצא לאדם ולטבעו ביחס למקיף אותו עשויה לגשר בן הקצוות, ולהאיר את הדרך המוליכה אל החיים כערך וכבוד האדם באשר הוא...

עפר שרנקה* אלוני

המפכ"ל

________________


עוד על שיטת הקמפיין הדינמי בסוגיות אחרות


112 views0 comments

Commentaires


bottom of page