top of page

כל יום ב' 3/8/20 יעלה הבלוג תחת הכותרת: "חדשות פילוסופיות" והפעם בנושא - הכל צפוי והרשות נתונה

Updated: Aug 4, 2020


אחת החידות הגדולות של החיים מצויה באמירתו של ר' עקיבא הכל צפוי והרשות נתונה(משנה אבות ג טו) כי ממה נפשך אם הכל צפוי וידוע מראש איפה הרשות נתונה שזאת הבחירה? קבענו להפגש, עם קביעה קבוע ויש לך הזכות או הבחירה לשנות? אז לא קבענו וחוזר חלילה (חשבתי פעם על הביטוי חוזר חלילה, למה חלילה? כי היינו כאן וזה משעמם וכן אנחנו לא מתקדמים?)

על יסוד החידה הזאת יצרתי ציורים המושתתים על שני מלבני זהב - היחס האופוטימלי, או היחס האלוהי, שהתגלה בתקופת הרנסנס ועל צה יצקתי את הכאוס הבלתי ניתפס שסותר את הכל צפוי ולכן קראתי לליין זה הכאוס על רקע מתמטי

פרוש הרמב"ם

זה המאמר כולל דברים גדולים מאד וראוי היה זה המאמר שיהא לר' עקיבא וזהו פירושו בקצרה ועל תנאי שתדע כל מה שקדם בפרקים הקודמים אמר כל מה שבעולם ידוע אצלו ית' והוא משיג אותו והוא אמרו הכל צפוי ואח"כ אמר לא תחשוב שבהיותו יודע המעשים יתחייב ההכרח כלומר שיהיה האדם מוכרח במעשיו על מעשה מן המעשים אין הענין כן אבל הרשות ביד האדם במה שיעשה והוא אמרו הרשות נתונה ר"ל כל אדם רשות נתונה לו כמו שבארנו בפרק השמיני ואמר שדין השם יתברך עם בני אדם אמנם הוא בחסד ובטוב לא כפי הדין הראוי עליהם כמו שבאר ית' מדרכיו ואמר ארך אפים ורב חסד ואמת ואמרו רז"ל ארך אפים לצדיקי' ולרשעים. ואמר הנביא (המספר) טוב ה' לכל: ואחר כך אמר שהמעלות לא יגיעו לאדם לפי רוב גודל המעשה אבל לפי רוב מספר המעשים והוא שהמעלות אמנם יגיעו בכפול המעשים הטובים פעמים רבות ועם זה יגיע קנין חזק לא כשיעשה אדם פעל אחד גדול מפעולות הטובות כי בזה לבדו לא יגיע לו קנין חזק והמשל בו כשיתן האדם למי שראוי אלף זהובים בבת אחת לאיש א' ולאיש אחר לא נתן כלום לא יעלה בידו מדת הנדיבות בזה המעשה האחד הגדול כמו שמגיע למי שהתנדב אלף זהובים באלף פעמים ונתן כל זהוב מהם על צד הנדיבות מפני שזה כפל מעשה הנדיבות אלף פעמים והגיע לו קנין חזק וזה פעם אחת לבד התעוררה נפשו התעוררות גדולה לפעל טוב ואח"כ פסקה ממנו וכן בתורה אין שכר מי שפדה אסור במאה דינרים או עשה צדקה לעני במאה דינרים שהוא די מחסורו כמו שפדה עשרה איסרים או השלים חסרון עשרה עניים כל אחד בעשרה דינרים ואל זה ההקש וזה ענין אמרו לפי רוב המעשה אבל לא לפי גודל המעשה:14 views0 comments

Comments


bottom of page