top of page

"והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה" (במדבר יב)היהדות מייצגת ענווה ולא למי יש יותר גדול

Updated: Oct 5, 2023


1. "והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה" (במדבר יב)

לא גאון, לא עשיר... פשוט עניו


2. "בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת: כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני דיו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת" (ברכות יז:ב, תענית כד:ב).


3. "אמר רבי אלעזר א"ר חנינא כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי"

(מגילה טו ע"א)

וההסבר ע"פ חידושי הגאונים שברגע שאתה מצניע את עצמך ואומר דבר בשם אומרו, אתה מוריד צניעות לעולם המקרבת את הגאולה, לכן המשיח לא יבוא במרצדס


4. אמרו עליו על הלל הזקן כשהיה שמח בשמחת ו בית השואבה אמר כן : אם אני כאן - הכל כאן ואם איני כאן - מי כאן ? ( סוכה נג ע " א )

וההסבר: ה"אני" הוא אחד משמותיו של הקב"ה, אז אם תתחבר ל"אני" שלך תדמה לאלוקים וכולם יבואו... כי מי לא רוצה לראות את הקב"ה?


5. והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה: (איוב פרק כח פסוק יב)

החכמה שהיא הדבר החשוב ביותר תבוא מהאין - הריק, כשם שהחור השחור - הריק, זאת העוצמה הגדולה ביותר


6. כל הנחלים הלכים אל הים והים איננו מלא אל מקום שהנחלים הלכים שם הם שבים ללכת (קהלת א' ז')


7. תחת הנעצוץ יעלה ברוש תחת [ותחת] הסרפד יעלה הדס והיה ליהוה לשם לאות עולם לא יכרת (ישעיהו נה יג) תמיד התמימות והענווה תנצח את השכלתן והגאה

ראה ציורי על יעקב ורחל


מוזמנים לסיור מרתק, השקפה, היסטוריה, אמנות ויצירתיות עם מלווה צמוד שיפרוש עם כניסתכם לאתגר של הגטו בריחה, בירושלים

הכרטיס הביקור הראשון שלי המדבר על נקודת המגוז- הריק (9 על 5ס"מ)ה"קמפיין הדינמי" הראשון שיצרתי ב 2002 לתערוכת אינטרמדיה - המנסה לשדר אנושיות וענווה - שהרי הוא משתף ביצירתיות את העוברים ושבים כנגד ההתנשאות של "גאון קראייטיבי" (6 מ' על 1.20 מ')עוד דוגמא של המשיכה אל החולם החסר בדווקא ע"פ פרושו של רש"י


コメント