top of page

האם אישה, עוררה את מרד גטו וורשה

Updated: Jul 24, 2020

האם האישה העומדת מימינו של מרדכי אנילביץ' ואוחזת את תינוקה, היא שרנקה, מורדת גטו וורשה? שרנקה מסרה את ילדתה, מאיה, אשר לא נמצאה עד היום, ונכנסה מרצונה לגטו הנצור, כדי לחבור לחבריה שמרד בנאצים וללחום יחד איתם בשם ולעבר התקווה, שהיא צורך נפשי קיומי שלך, שלי וזה לא סותר...

לזכר משה ושרנקה קופיטו, המוזכרים במספר ספרים, אחרי 70 שנה של שכחה... כשברקע שאלת השאלות הצפה מקטעים אלו, האם אישה עוררה את המרד?! שהרי "בזכות נשים צדקניות נגאלו בני ישראל ממצרים" ולא בזכות מנכ"לים:)

עפר, קרוי על שם דודתו שרנקה (עפרה) זילברברג קופיטו - מורדת גטו ורשה, שמסרה את ילדתה – מאיה, שלא נמצאה עד היום, ובגיל 22, נכנסה מרצונה לגטו הנצור, כדי לחבור לחבריה שמרדו בנאצים וללחום יחד איתם בשם ולעבר התקווה...

_______

29 views0 comments

Comments