top of page

את עיקר מרד גטו וורשה חוללו הנשים וברא מתוך דו"חות גנראל הSS שטרופ על הקרבות בגיטו וארשה - דו"ח מסכם

Updated: Feb 13, 2021"אם בתחילה ניתן עוד ללכוד את היהודים, שבעצם הם מוגי-לב בטבעם, בהמוניהם- הרי במחציתה השנייה של האקציה הגדולה קשתה יותר ויותר תפיסתם של היהודים והבאנדיטימי" . שוב ושוב הביאו להתלקחות מחודשת של ההתנגדות מצד יחידות קרב אלה של בני 20 -ס3 ויותר צעירים יהודים בגיל 18 - 25 ובתוכם מספר ניכר של נשים.

"בהתנגדות המזוינת היו הנשים השייכות ליחידות הקרב, חמושות כמו הגברים, חלקן חברות בתנועת החלוצים . לא היה זה נדיר שנשים אלה ירו מאקדחים בשתי ידיהן , מפעם לפעם אירע שהן הסתירו אקדחים ורימוני-יד רימוני-יד פולניים דמויי-ביצה בבגדיהן עד לרגע האחרון , כדי להפעילם אז"הצילומים מתוך הספרון הסר שטן מלפננו ומאחורינו" לרכישתו בח"י ש"ח39 views0 comments

Comments