top of page

איך חושפים את כבוד הקב"ה בהיכלו? בהפצת ההיסטוריה* של איילות השחר! "פרושי לקוֹל השם יחוֹלל אַיָּלוֹת (השחר) ויחשוף יערות (בחשכת הגלות) ובהיכלו כלו אמר כבוד" דוד המלך, (תהילים פרק כ"ט)

איך חושפים את כבוד הקב"ה בהיכלו?  בהפצת ההיסטוריה* של איילות השחר!

"פרושי לקוֹל השם יחוֹלל אַיָּלוֹת (השחר) ויחשוף יערות (בחשכת הגלות) ובהיכלו כלו אמר כבוד" דוד המלך, (תהילים פרק כ"ט)

בכל גלות שהיא בחינת יער חשוך הקב"ה בורא את איילת השחר של אותה הגלות. החל מ: .1 המיילדות העבריות שפרה ופועה שמרדו בפרעה .2 יעל שנקמה בסיסרא .3 אסתר המלכה נגד מלכות אחשוורוש .4 נשות חנוכה שמרדו ראשונות במלכות יוון. רש"י: יש לנשים חלק מיוחד בנס, לכן נהגו שהנשים לא יעשו מלאכה בזמן שהנרות דולקים .5 וכלה ברחל לאה שרנקה (איילה בפולנית), שמרדה בנאצים והייתה איילת השחר של השואה, שהרי עוררה את מרד גטו וורשה. אז אם אתם רוצים לחשוף את "ובהיכלו אומר כבוד" של הקב"ה, הנובע מפרסום "יחולל אילות (השחר)" אתם מוזמנים להיחשף* לסיפורה של רחל לאה שרנקה, שעקדה את עצמה ובתה מאיה, כעדה ראשונה בוורשה על הרצח השיטתי שהחל בוילנה, למען כלל ישראל ועוררה בכך את המרד האזרחי הראשון בעולם, כנגד הנאצים, שנבע מהמוסר היהודי "כאיש אחד בלב אחד", וכן "וחמושים עלו בני ישראל ממצרים" וכן "ביד רמה" – הדרך שתמיד בני ישראל יעלו מהגולה תהיה ביד רמה ולא כעבד הנס מפני רבו (הרמב”ן) ואיך חושפים את כבוד הקב"ה בהיכלו?  בהפצת ההיסטוריה* של איילות השחר.

 *מוזיאון שואה או תקווה עם חדר בריחה - גטו בריחה" בהמלצת 4 רבנים ופרופ’ ידוע, לסיור בהבנת הנמצא אל המהות ע”פ הרמח”ל בתיאום טלפוני: 050-2578313

1 view0 comments

Comments


bottom of page