top of page

אור חדש על ציון תאיר, כי הישן התקלקל, חתימה טובה, עפר ע"ש שרנקה

Updated: Nov 6, 2020
רצף של ציורים עם ליין של נקודת המגוז, היוצרת תחושה של עומקאור חדש על ציון תאיר, כי הישן התקלקללכן התורה מתחילה באות בי"ת החוסמת את החקירה שלפני בריאת העולם (בשם הגאון מוילנה)נקודת המגוז המצויה בכל מקום, היא המשל המוחשי ביותר למציאות האחד הנעלםכמה צניעות קיימת בגורם שהכל נובע ממנו והולך אליו והוא נסתרכל חיינו הם מסע מעולם ההרכבה אל האחד הפשוט
בריאתנו בריבוי (נשמה, נפש וגוף) מונעת מאתנו את התדר של האחד הפשוטהנעלם הוא המניע לאדם המוגדר כהלך שהולך


האדם הוא הלך שהולך מבלי היכולת לגעת בשלמות, לכן כל חיו הוא במסע אל נקודת ההעלמות (מגוז מלשון גז) כי הנסתר יוצר דרך...איך ייתכן שאור = 207 = רז בגימטריה, שהרי אור הוא גילוי ורז הסתר?

57 views0 comments

Recent Posts

See All

מניפסט כלכלי-חברתי-תרבותי-שיווקי, עופר שרנקה אלוני- "סוקרטס של פרסום"(סבר פלוצקר)

בסיור של שעה פלוס, תמצאו ב"ה את האמור בכתבה זאת חלק- א' נקודת אחיזה בהבנת השיווק בשנים הראשונות למילניום החדש מתמודדות חברות כלכליות המציעות את תוצרתן ושירותיהן לציבור עם שני נתוני פתיחה , העלולים לסת