top of page

אור חדש על ציון תאיר, כי הישן התקלקל, חתימה טובה, עפר ע"ש שרנקה

Updated: Nov 6, 2020
רצף של ציורים עם ליין של נקודת המגוז, היוצרת תחושה של עומקאור חדש על ציון תאיר, כי הישן התקלקללכן התורה מתחילה באות בי"ת החוסמת את החקירה שלפני בריאת העולם (בשם הגאון מוילנה)נקודת המגוז המצויה בכל מקום, היא המשל המוחשי ביותר למציאות האחד הנעלםכמה צניעות קיימת בגורם שהכל נובע ממנו והולך אליו והוא נסתרכל חיינו הם מסע מעולם ההרכבה אל האחד הפשוט
בריאתנו בריבוי (נשמה, נפש וגוף) מונעת מאתנו את התדר של האחד הפשוטהנעלם הוא המניע לאדם המוגדר כהלך שהולך


האדם הוא הלך שהולך מבלי היכולת לגעת בשלמות, לכן כל חיו הוא במסע אל נקודת ההעלמות (מגוז מלשון גז) כי הנסתר יוצר דרך...איך ייתכן שאור = 207 = רז בגימטריה, שהרי אור הוא גילוי ורז הסתר?

58 views0 comments

Comments


bottom of page