top of page

רכוש את הספרון "הסר שטן מלפנינו
ומאחורינו" החל מח"י שקלים למציאת מאיה

עמוד אחרון חוברת הסר שטן חדשה.jpg
עמוד ראשון כריכה חיצונית ירין הסר שטן.jpg

לפניכם שלוש אפשרויות לרכישת הספר ולתרומה למציאת מאיה. מי שיתרום ח"י שקלים (פלוס דמי משלוח 10 ש"ח) למציאת מאיה יקבל את הספרון "הסר סטן מלפנינו ומאחורינו", מצ"ב מספר עמודים בהמשך, לעיונכם.

Donations from abroad:

Ofer Sarenka

IBAN: L800204340000000107349  

תרומה דרך פיי-פאל:

להעברה לחשבון בארץ:

בנק המזרחי - 20  סניף 434 

מ.ח. 107349 ע"ש עפר שרנקה אלוני

PayPal ButtonPayPal Button
כריכה2 - Copy - Copy.jpg
הקדמה מקדימה.jpg