top of page

רכוש את הספרון "הסר שטן מלפנינו
ומאחורינו" החל מח"י שקלים למציאת מאיה

עמוד אחרון חוברת הסר שטן חדשה.jpg
עמוד ראשון כריכה חיצונית ירין הסר שטן.jpg

לפניכם שלוש אפשרויות לרכישת הספר ולתרומה למציאת מאיה. מי שיתרום ח"י שקלים (פלוס דמי משלוח 10 ש"ח) למציאת מאיה יקבל את הספרון "הסר סטן מלפנינו ומאחורינו", מצ"ב מספר עמודים בהמשך, לעיונכם.

Donations from abroad:

Ofer Sarenka

IBAN: L800204340000000107349  

תרומה דרך פיי-פאל:

להעברה לחשבון בארץ:

בנק המזרחי - 20  סניף 434 

מ.ח. 107349 ע"ש עפר שרנקה אלוני

PayPal ButtonPayPal Button
כריכה2 - Copy - Copy.jpg
הקדמה מקדימה.jpg
עמוד שני איך חושפים את כבוד הקדוש ברוך הוא בהיכלו.jpg
כך דרכה של הגאולה למנצח על איילת השחר.jpg
נעדרת מאיה בת מורדת גטו וורשה.jpg
עזורו למצוא את פסל 2 אנדרטה ללא כיתוב .jpg

וכאן מתחיל הסיפור...

ספר3 - Copy.jpg
ספר2 - Copy.jpg
ספר5 - Copy.jpg
ספר4 - Copy.jpg
bottom of page